فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
1. اشاعه فحشاء ومنكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639 ق.م.ا)
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل ومستهجن ) ( بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد ياتطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن ومبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد( اعم از زن ومرد ) در تصاوير ومحتوا ، تحقير وتوهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع وغيرقانوني. ( بند10 ماده6 ق.م )
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
1. محتواي الحادي ومخالف موازين اسلامي( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام ومقدسات آن ( بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره( س )( ماده 513 ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام( بند9 ماده6ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات ورسانه ها و احزاب وگروههاي داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوي كه تبليغ ازآنها باشد. ( بند9 ماده6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني( ره ) وتحريف آثار ايشان ( ماده514 ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري( امام خامنه ای ) وسایرمراجع مسلم تقليد( بند 7 ماده6 ق.م )
ج ) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی
1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی( سایبر ) باهدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498 ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511ق.م.ا )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند1 ماده6 ق.م)
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند12 ماده6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده500 ق.م.ا )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي وقومي. ( بند 4 ماده6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ وكشتار يكديگر. ( ماده 512 ق.م.ا )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي ازانحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده504 ق.م.ا )
9. تحريص وتشويق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند5 ماده6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده500 ق م.ا )
11. فاش نمودن وانتشارغیرمجاز اسناد و دستورها ومسايل محرمانه و سري دولتي وعمومي. ( بند 6 ماده6 ق.م ومواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن وانتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده6 ق.م )
13. فاش نمودن وانتشار غیرمجاز نقشه واستحكامات نظامي. ( بند 6 ماده6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند6 ماده6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري وتحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
د ) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت وهجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتی وعمومي. ( بند8 ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا )
2. افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومي. ( بند8 ماده6 ق.م و697 ق.م.ا )
3. نشراكاذيب وتشويش اذهان عمومي علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی.( بند11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا )
ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
1. انتشار يا توزيع ودر دسترس قراردادن يامعامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذرواژه ها وداده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي ياعمومي رافراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشاريا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف واخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها وآموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري واقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي.( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین )
و ) محتوای که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم )
1. انتشار محتوای حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده ،نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها وجریانات منحرف وغیر قانونی.
4. تشويق تحریک وتسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلي وغيره. ( ماده 43 ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده6 ق.م )
ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
1. انتشار وسرويسدهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازاتاشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق وترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )
ح) محتوای مجرمانهمرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)